Zapytanie ofertowe/o cenę

W związku z rozpoczęciem projektu „Droga do zatrudnienia” finansowanego ze środków UE w ramach EFS (POWR.02.07.00-00-0039/16-00) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym doradztwa psychologicznego.

Wrocław, 02 października 2017 r.

Fundacja Integracji Społecznej Prom
ul. Bajana 15/26
54-129 Wrocław, tel./fax 71-359-29-21


ZAPYTANIE OFERTOWE / O CENĘ

W związku z rozpoczęciem projektu „Droga do Zatrudnienia” finansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.02.07.00-00-0039/16-00) zwracam się z zapytaniem ofertowym dotyczącym doradztwa psychologicznego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej 45 Romów z dolnego Śląska poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem (poradnictwo zawodowe, psychologiczne, szkolenia i staże zawodowe).

Szczegóły dotyczące zapytania:

– przeprowadzenie spotkań doradztwa psychologicznego z 45 Beneficjentami wytypowanymi przez zamawiającego, w celu ich diagnozy uwzględniającej m.in. indywidualne potrzeby, predyspozycje, sytuację życiową czy uwarunkowania kulturowe,
– wytypowani to Romowie mieszkający na terenie Dolnego Śląska,
– spotkania odbywać się będą w miejscu zamieszkania Beneficjentów (m.in.we Wrocławiu
i Kłodzku), w lokalu wynajętym przez zamawiającego,
– na jednego Beneficjenta przewidzianych jest 5 godz. zegarowych doradztwa psychologicznego– łącznie ze stworzeniem IPD (w sumie 225 godzin),
– w każdym miesiącu doradztwem psychologicznym objętych zostanie śr. 5 Beneficjentów,
–  wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia i przekazywania zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji (karty oceny psycholog, testy itp.)
– po rozmowie z Beneficjentemwykonawcawraz z doradcą zawodowym stworzy  Indywidualny Plan Działania (IPD) dla każdego Beneficjenta, który obejmie zasoby, predyspozycje i zainteresowania osób objętych programem oraz określi szczegóły dalszego wsparcia w projekcie,
– szczegółowy harmonogram spotkań zostanie ustalony przez zamawiającego i zawrze się w okresie:  10.2017 – 07.2018.

Złożona oferta powinna zawierać:

– nazwę i adres oferenta, krótki opis doświadczenia zawodowego

– wartość oferty za 1 godzinę zegarową doradztwa psychologicznego (netto oraz brutto) uwzględniającą dojazd do miejsca zamieszkania Beneficjenta.

Termin składania oferty upływa w dniu: 14.10.2017 r.

Adres mailowy, na który należy składać oferty: ewelina@fundacjaprom.pl